3.4

3.4.0

2017-07-04 #4401

Funktion

 • Organisationsstruktur - Ny funktion - Attribut och Attributgrupper.

  Attribut

  • Enheter kan nu associeras med ett eller flera attribut. Attribut gör det möjligt att unikt identifiera och/eller kategorisera enheter.

  Attributgrupper

  • Attributgrupper är fördefinierade grupper av attribut. Attributen listas på varje enhet och enhetsspecifika värden kan anges. Om inget värde anges så används standardvärdet för attributet som det är definierat i gruppen.
  • Attributgrupper lämpar sig för att identifiera enheter och matcha dem mot enheter i andra verksamhetssystem vid t.ex. integrationer.
 • Organisationsstruktur - Uppdaterat responsivt gränssnitt.

 • API-Ramverk Nytt koncept: REST-baserat API-Ramverk. Ramverket gör det möjligt att skapa API:er som tredjepartsutvecklare kan använda sig av för att bygga integrationer mot DF RESPONS.

 • API-Ramverk Nytt API: Användare-API. Användare-API:t gör det möjligt för tredjepart att ansluta till systemet och hämta, skapa, ändra samt ta bort interna användare.

3.4.2

2017-08-29 #4444

Funktion

 • Handlingar/Ärendeval - Det är nu möjligt att se handlingar för relaterade ärenden i listan över handlingar för huvudärendet. Det finns en inställning på varje fält av typen Ärendeval som anger huruvida handlingar för dess associerade ärenden tillåts att listas under huvudärendet.

  • Ingen - Handlingar listas inte för associerade ärenden (standard).
  • Begränsat - Handlingar för associerade ärenden listas endast om aktuell användare matchar angiven lista av användare/roller/grupper eller har rättighet att läsa ärendet (bedömning görs för varje enskilt ärende och hänsyn tas till sekretess).
  • Obegränsat - Alla handlingar listas för associerade ärenden.

3.4.3

2017-09-15 #4474

Funktion

 • PATCH - lagt till patchar från följande äldre versioner:

 • Sökning/Röstning - Det är nu möjligt att söka på antalet röster för ärenden vars ärendetyp har tillåter röstning. Sökning utförs på ett interval med min/max-värde.

 • Fält: Fillista - Fältet stödjer nu obligatorisk inmatning.

 • Fält: Länklista - Fältet stödjer nu obligatorisk inmatning.

 • Fält: Anteckningsfält - Fältet stödjer nu obligatorisk inmatning.

 • Ny NOS-Så: Gör fält obligatoriskt - Ny NOS-Så för att lägga till eller ta bort krav på obligatorisk inmatning av värde. NOS:en är generell och gäller för alla fält.

3.4.4

2017-09-19 #4484

Funktion

 • Sökning - Förbättrat redigering av sökning för flervalsfält om det finns många alternativ att välja på.

Buggfixar

 • NOS: Skicka e-post - NOS:en tar nu också hänsyn till en mottagares eventuella ersättare och skickar e-post till ersättaren om detta har angetts i konfigurationen av ersättningsperioden.

3.4.5

2017-10-03 #4509

Funktion

 • Ärendeöversikt - Det är nu möjligt att sortera i ärendeöversikten baserat på Ärendeskapare, Extern användare och Fältet: Ärendeval.

 • Interna användare - Det är nu möjligt att explicit inaktivera interna användare. Inaktiverade användare kan inte logga in i systemet.

 • Interna användare - Det är nu möjligt att se när en användare var senast inloggad i listan över alla användare. Kolumnen döljs i mindre enheter.

 • Fält: Ärendeval - Vid redigering av ett relaterat ärende finns nu knapparna Spara samt Spara & Stäng. Tidigare fanns endast en knapp och utförde alltid Spara & Stäng.

Buggfixar

 • NOS - Åtgärdat en bugg som kunde orsaka fel om NOS:ar med ajax konfiguerades för GUI:t samtidigt som det pågick en omdirigering från den aktuella sidan till en annan.

 • Validering - Fält av typen Textruta och Textrad validerar nu inmatning mot HTML-taggar för att bättre kunna varna användaren om att formuläret innehåller ogiltig/farlig data. Tidigare uppstod endast ett ohanterat fel.

 • Utskrift - Åtgärdat en bugg som gjorde att utskrifter av sammanfattning efter nytt extern ärende klippte bort en del av högerkantenn. Felet uppstod endast med webbläsaren Internet Explorer.

3.4.6

2017-10-17 #4540

Funktion

 • Gränssnitt - Tredjepartskomponenter för gränssnitt uppdaterade till senaste versionen.

 • Gränssnitt - Knappar/menyalternativ/länkar som använder ikoner i form av bildfil har uppdateras för att istället använda bilder via typsnitt vilket förbättrar prestanda.

 • Språkstöd - Byggt ut språkstöd i stora delar av ärendeöversikten, framförallt fönster kopplade till sökning.

 • Språkstöd - Byggt ut språkstöd i stora delar av ärendehantering, framförallt verktygsrad/menyer och fönster kopplade till kringfunktionalitet som röstning/kommentarer.

 • Språkstöd: - Byggt ut språkstöd i publikationer och delarna som handlar om att logga in/skapa externt konto.

 • Fält: Kommunikation - Gjort den sidan för extern registrering av kommunikationshändelse responsiv och byggt ut med funktioner för att dölja vissa fält.

 • Tillgänglighet - Förbättrat tangentbordsnavigering i formulär.

3.4.7

2017-10-24 #4560

Funktion

 • Ärendegallring - Funktionen har byggts ut med stöd för att ta bort associerade handlingar. Det är även möjligt att bort hela ärenden. Vad som ska tas bort konfigureras i gallringsvyn.

 • Interna användare - Lagt till en funktion som inaktiverar användare som inte varit inloggade på länge. Tidsgränsen för när systemet anser att en användare ska inaktiveras konfigureras på systemets inställningssida. Standardvärdet är 180 dagar.

 • Mall-taggar - Lagt till följande taggar.

  • ##FIELD_[X]_PROP_TITLE## - Fältets titel i basspråket.
  • ##FIELD_[X]_PROP_DESCRIPTION## - Fältets beskrivning i basspråket.
  • ##FIELD_[X]_PROP_TITLE_CL## - Fältets titel i det aktuella språket.
  • ##FIELD_[X]_PROP_DESCRIPTION_CL## - Fältets beskrivning i det aktuella språket.

Buggfixar

 • Loggning - Åtgärdat en bugg som gjode att felaktig text loggades när ett ärendes status för Avslutat eller Sekretess ändrades.

 • Organisationsstruktur - Åtgärdat en bugg som gjode att en enhet öppnad för redigering inte stängdes när användaren klickade på Spara & Stäng.

 • Ärendeöversikt - Åtgärdat en bugg som gjorde att ett fel kunde uppstå om tabelläget hade sortering på en kolumn som inte fanns med då användaren bytte till en annan vy med tabelläge.

 • Fält: Länklista - Åtgärdat en bugg som gjorde att ett fel kunde uppstå om fältet uppdaterades via AJAX.

 • Excelexport - Åtgärdat en bugg som gjorde att sorteringen av ärenden ignorerades vid excelexport och inga specifika ärenden var valda.

3.4.8

2017-11-07 #4593

Funktion

 • Röstning - Förbättrat informationen som visas för användaren vid röstning.

 • Kommentering - Förbättrat informationen som visas för användaren vid kommentering.

 • Externa användare - Förbättrat informationen som visas för användaren vid inloggning och kontoregistrering.

 • Handlingar - Förbättrat säkerheten vid hämtning/läsning av handlingar och bilagor.

 • Fält: Organisations - För organisationsfält visas nu Var god välj om aktuell användare inte har rätt att skapa ärenden på den enhet som är standard för formuläret.

 • Fält: Flerval - Ett nytt sätt att visa beskrivning för ett alternativ har lagts till. Funktionen gör att beskrivningen visas när alternativet väljs men döljs sedan när användaren utför andra aktiviteter. Tidigare så visades alltid beskrivningen för de valda alternativen.

Buggfixar

 • Utskrift - Åtgärdat en bugg som gjode att sortering på ärenden tappades vid utskrift om användaren inte angett specifika ärenden (använder aktuell sökning).

 • Interna användare - Åtgärdat en bugg som gjode att sparade sökningar inte togs bort när användaren togs bort. Det är nu också möjligt för SuperUser att ta bort globala/delade sökningar.

 • Sökning - Åtgärdat en bugg som gjode att globala/sparade sökningar inte dök upp hos alla användare som det var avsett för.

3.4.10

2017-11-17 #4617

Buggfixar

 • Fält: Ärendeval - Åtgärdat en bugg som gjorde ett fel knappar syntes i fönster för redigering av valt ärende.

 • Fält: Organisation - Åtgärdat en bugg som gjorde att validatorn för att användaren måste välja en enhet slog ifrån felaktigt, t.ex. efter att enhet sats via NOS.

 • Språk - Åtgärdat en bugg som gjorde språkväljaren alltid gjorde en omdirigering, oavsett var den användes.

3.4.11

2017-11-29 #4640

Funktion

 • Interna användare - Utvecklat och förnyat gränssnittet (responsivt) för att utse ersättare.

Buggfixar

 • Sessionshantering - Åtgärdat en bugg som gjorde att systemet felaktigt skapade felloggar om det var en anonym användare som försökte förnya sin session (autoförnyelse).

 • Interna användare - Åtgärdat en bugg som gjorde att den inloggade användaren inte alltid kunde tilldela roller till en annan intern användare, även om den inloggade användaren hade rätt till det någonstans i strukturen.

 • Export - Åtgärdat en bugg som gjorde att radbryt från t.ex. textfält inte syntes korrekt i export till Excel.