Länkparametrar för externa formulär

Under knappen Formulärslänkar på administratörssidan för ärendetypen visas en länk för respektive vy (extern registrering).

Exempel länksida

Genom att lägga till ytterligare styrparametrar i länken är det möjligt att manipulera formulärets utseende och beteende. Du kan t.ex. tvinga en särskild enhet att vara rot hos det primära organisationsfältet. Det är även med hjälp av länkparametrar som vi anger vilket språk som ska användas vid flerspråkiga formulär.

Placering och uppbyggnad av länkparametrar

Länkparametrar placeras sist i URL:en occh börjar alltid med ett frågetecken följt av parameter-värde (parameter=värde) separerade med &-tecken.

Språkval

Språkinställningar kan göras på olika platser i systemet, läs mer om dessa i Språkstöd. För att rätt språk sedan ska användas måste språkkoden för det önskade språket vara angivet i länken till det externa formuläret.

Länkparametern för att sätta språk heter CurrentLocale och den ska sättas lika med (=) språkkoden för det önskade språket.

Exempel på länk där språket sätts till engelska.

http://host.domain.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&CurrentLocale=en-GB

Språkkoder

Språk Kod
Svenska sv-SE
Engelska en-GB
Finska fi-FI
Tyska de-DE
Arabiska Ar

Bestämma rot för enhetsväljaren

Det är möjligt att i länken till ett externt formulär begränsa den primära enhetsväljaren till en gren av organisationsträdet. Genom att lägga till RootID=n (n = enhetens id-nummer) så begränsas enhetsväljaren till den gren i organisationsträdet som börjar med enheten n. Enhet n blir alltså trädets virtuella rot.

Exempelet nedan länkar till vyn MinVy för ärendetyp nummer ett och låser organisationsväljaren till enheten 10.

http://host.domain.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=MinVy&RootID=10

Genom att använda parametern Field_X_RootID=n kan du sätta enhet med ID n till rot-enhet för organisationsfältet med id X. Detta kan användas om man vill sätta en speciell rot-enhet för enbart ett organisationsfält i formuläret.

Exemplet nedan sätter enhet med id=10 som rot-enhet för organisationsfält med id=5.

http://host.domain.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&View=MinVy&Field_5_RootID=10

Här hittar du enhetens/organisationsfältets id-nummer

Du hittar enhetens id-nummer genom att gå till enheten i organisationsstrukturen. Där ser du enhetens id-nummer bredvid namnet.

Exempel enhetsid

Du hittar fältets id-nummer genom att gå till ärendetypens administratörssida. Där ser du fältets id-nummer i uppställningen.

Exempel fältid

Sätta fördefinierat värde hos flervalsfält

För varje flervalsfält på ärendetypen är det möjligt att sätta vilka alternativ som ska vara ikryssade när formuläret öppnas av användaren. Det går även att sätta värden för fält som inte visas av den aktuella vyn. Dessa fält kommer då att få de fördefinierade värdena när ärendet skapas. När ett fördefinierat värde sätts hos ett flervalsfält via länken utgår systemet från fältets standardvärde.

Låt oss illustrera utifrån följande exempel.

Fältet Färg (ID=14) har alternativen:

ID Alternativ Standard
[1] Röd
[2] Blå JA
[3] Grön
[4] Orange JA

Vi kan då skapa en fördefinierad färguppsättning med länken genom att lägga till länkparametern:

f_14=[S[x1, x2,…]|A=y]

Här är listan [x1, x2,…] id-nummer för de alternativ som ska vara valda (S står för Select). y kan vara antingen 1 eller 0. A=1 betyder append, dvs. lägg till de valda alternativen till standardvärdet.

f_14=[S[1,2]|A=1]   =>   [ x ] Röd, [ x ] Blå, [  ] Grön, [ x ] Orange

A = 0 betyder att värdet ska sättas och fältets standardvärde ska bortses ifrån.

f_14=[S[1,2]|A=0]   =>   [ x ] Röd, [ x ] Blå, [  ] Grön, [  ] Orange

Exempel där fältets standardvärde bortses och alternativen 1 och 3 sätts som fördefinierade för fältet med ID-nummer 14.

http://host.domain.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&f_14=[S[1,3]|A=0]

Kan länkparametrar används för att sätta värde på ett fält som inte ingår i vyn?

Värde kan sättas både på fält som ingår i aktuell vy och fält som inte finns med på formuläret.

Sätta fördefinierat värde hos ärendeväljaren

Om ett formulär vid extern registrering visar ett fält av typen Ärendeval kan du ange vilket ärende som ska vara förvalt. Det förvalda ärendet måste matcha urvalskriterierna för den listvy som fältet använder. Förvalt värde anges som:

f_fältid=ärende-id

Fältid är ärendevalsfältets id-nummer. Detta hittar du på administratörssidan för ärendetypen.

Ärende-id är id-numret hos för det ärende som ska väljas som initialvärde.

Exempel: http://host.domain.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&f_14=23 (väljer ärende 23 på fältet 14)

Observera att...

Fältet måste ingå i den aktuella vyn för att standardvärde ska kunna sättas.

Sätta värde hos enhetsväljare

Ett organisationsfält kan tilldelas ett värde som ska användas som fältets standardvärde.

f_fältid=enhets-id

Fältid är organisationsfältets id-nummer. Detta hittar du på administratörssidan för ärendetypen.

Enhets-id är id-numret på den enhet som ska väljas. Enheternas id-nummer hittar du på administratörssidan för organisationsstrukturen.

Exempel: http://host.domain.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&f_14=23 (väljer enhet 23 på fältet 14)

Observera att...

Om fältet ingår i den aktuella vyn så sätts väljarens ursprungsvärde till den angivna enheten. Om fältet inte ingår i den aktuella vyn sätts fältets värde till den angivna enheten när ärendet skapas.

Sätt fördefinierat värde på textrad

Ett fält av typen Textrad kan tilldelas ett fördefinierat värde i url:en genom att ange:

f_fältid=VÄRDE

Fältid är textradsfältets id-nummer. Detta hittar du på administratörssidan för ärendetypen.

VÄRDE är det värde du vill ska vara fördefinierat i textrutan. Om du skapar länken från en mall bör du använda metoden URLENCODE för att formatera värdet på ett korrekt format.

Exempel: http://host.domain.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&f_14=Liten+bil (Sätter värdet på fält 14 till ’Liten bil’)

Observera att...

Fältet måste ingå i den aktuella vyn för att standardvärde ska kunna sättas.

Sätta fördefinierat värde på användarfältet

Om ett formulär vid extern registrering visar ett fält av typen Användare kan du ange vilken användare som ska vara förvald. Den förvalda användaren måste dock finnas med i listan över valbara användare för att kunna väljas. Förvalt värde anges som:

f_fältid=användarnamn

Fältid är användarfältets id-nummer. Detta hittar du på administratörssidan för ärendetypen.

Användarnamn är användarnamnet för den användare du vill ska väljas.

Exempel: http://host.domain.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=1&f_14=admin (väljer admin på fältet 14)

Observera att...

Fältet måste ingå i den aktuella vyn för att standardvärde ska kunna sättas.