Kommunikationsmallar

Detta avsnitt beskriver s.k. taggar och andra konstruktioner som kan användas i e-post/utskriftsmallar för att dynamiskt infoga information om ärendet. Denna beskrivning finns också tillgänglig direkt i systemet när du skapar en mall.

Taggar

Följande tabeller visar hur information kan hämtas från olika källor (andra fält, inloggad användare, dagens datum etc) in i en mall.

Taggar varierar beroende på systemversion

Vilka taggar du kan använda beror på vilken version av systemet du har. Nya taggar arbetas fram kontinuerligt och därför varierar det mellan olika versioner.

Fält

Fälttaggar beror på vilka fält som finns i ärendetypen. Varje fält får en egen tagg och beroende på fälttyp kan det finns olika taggar för fältet.

Ärende

Aktuellt ärende

Egenskap Beskrivning
##MATTER_ID## Ärendets id.
##MATTER_LINK## Länk till ärendet.
##FIELD_X## Värdet för ett fält på det aktuella ärendet. Ersätt X med id-numret för fältet vars värde ska infogas.

Ärendelogg

Egenskap Beskrivning
##MATTER_LOG_TABLE## Hela ärendeloggen som html-tabell (för utskriftsmallar).
##MATTER_LOG_TEXT## Hela ärendeloggen i textformat (för e-postmallar).
##MATTER_LAST_LOG_TABLE## Senaste händelsen ur ärendeloggen som html-tabell (för utskriftsmallar).
##MATTER_LAST_LOG_TEXT## Senaste händelsen ur ärendeloggen i textformat (för e-postmallar).

Organisation som ärendet hör till

Egenskap Beskrivning
##MATTER_ORGANIZATION_NAME## Namnet på den enhet som ärendet tillhör.
##MATTER_ORGANIZATION_ID## Id för den enhet som ärendet tillhör.
##MATTER_ORGANIZATION_DESCRIPTION## Organisationens beskrivning.
##MATTER_ORGANIZATION_CATEGORY## Kategori för den enhet som ärendet tillhör.
##MATTER_ORGANIZATION_ATTRIBUTE_X## Värde hos enhetens attribut X. Om attributet X saknas hos enheten blir resultatet en tom sträng.

Ärendet skapat av

Egenskap Beskrivning
##MATTER_CREATOR_NAME## Ärendeskaparens namn (eller ”Publik användare”).
##MATTER_CREATOR_EMAIL## Ärendeskaparens e-postadress.
##MATTER_CREATOR_USERNAME## Ärendeskaparens användarnamn i systemet.
##MATTER_CREATOR_ID## Ärendeskaparens id.

Extern skapare

Egenskap Beskrivning
##MATTER_EXTERNAL_CREATOR_NAME## Ärendeskaparens namn.
##MATTER_EXTERNAL_CREATOR_EMAIL## Ärendeskaparens e-postadress.
##MATTER_EXTERNAL_CREATOR_ZIP## Ärendeskaparens postnummer.
##MATTER_EXTERNAL_CREATOR_ADRESS## Ärendeskaparens adress.
##MATTER_EXTERNAL_CREATOR_CITY## Ärendeskaparens ort.
##MATTER_EXTERNAL_CREATOR_COUNTRY## Ärendeskaparens land.
##MATTER_EXTERNAL_CREATOR_GENDER## Ärendeskaparens kön.
##MATTER_EXTERNAL_CREATOR_PRIMARYPHONE## Ärendeskaparens primära telefonnummer.
##MATTER_EXTERNAL_CREATOR_SECONDARYPHONE## Ärendeskaparens sekundära telefonnummer.
##MATTER_EXTERNAL_CREATOR_SSN## Ärendeskaparens personnummer.

Ärendet status

Egenskap Beskrivning
##MATTER_SUMMARY## En fullständig sammanfattning av ärendets status och fältens värden.
##MATTER_IS_CLASSIFIED## Ärendet är sekretessbelagt (ger värde ”True” eller ”False”).
##MATTER_IS_CLOSED## Ärendet är avslutat (ger värde ”True” eller ”False”).

Datum för ändringar av ärendet

Egenskap Beskrivning
##MATTER_CHANGED_AT## Datum då ärendet senast ändrades, t.ex. ”2018-09-01”.
##MATTER-CLASSIFIED_AT## Datum då ärendet sekretessbelades, t.ex. ”2018-09-01”.
##MATTER_CLOSED_AT## Datum då ärendet avslutades, t.ex. ”2018-09-01”.
##MATTER_CREATED_AT## Datum då ärendet skapades, t.ex. ”2018-09-01”.
##MATTER_CREATED_AT_TIME## Tid då ärendet skapades, t.ex. ”09:00”.

Särskilda taggar för förenklade mallar

Egenskap Beskrivning
##MESSAGE## Den text som skrivs in i korrespondensfältets meddelanderuta av användaren innan mallen skickas. Taggen kan endast användas på mallar med förenklat mallbeteende.

Handling

Handling

Egenskap Beskrivning
##DEED_ID## Handlingens id.
##DEED_TITLE## Handlingens titel.
##DEED_DESCRIPTION## Handlingens beskrivning.
##DEED_CREATED## Datum och tid då handlingen skapades, t.ex. 2018-12-12 09:21:21. Alltid svenskt datumformat.
##DEED_CREATED_CC## Datum och tid då handlingen skapades, t.ex. 2018-12-12 09:21:21. Med tid- och datumformat beroende på användarens valda språk.
##DEED_CREATED_SHORT## Kort datum då handlingen skapades, t.ex. 2018-12-12. Alltid svenskt datumformat.
##DEED_CREATED_SHORT_CC## Kort datum då handlingen skapades, t.ex. 2018-12-12. Med tid- och datumformat beroende på användarens valda språk.
##DEED_CREATED_LONG## Långt datum då handlingen skapades, t.ex. den 12 december 2018. Alltid svenskt datumformat.
##DEED_CREATED_LONG_CC## Långt datum då handlingen skapades, t.ex. den 12 december 2018. Med tid- och datumformat beroende på användarens valda språk.
##DEED_CREATED_TIME## Tid då handlingen skapades, t.ex. 12:00. Alltid svenskt tidsformat.
##DEED_CREATED_TIME_CC## Tid då handlingen skapades, t.ex. 12:00. Med tidsformat beroende på användarens valda språk.
##DEED_SENDER## Handlingens avsändare.
##DEED_RECIVER## Handlingens mottagare.
##DEED_TYPE## Handlingens typ.
##DEED_CLASS## Handlingens klassifikation.
##DEED_DIRECTION## Handlingens riktning.

Handlingens skapare

Egenskap Beskrivning
##DEED_CREATOR_EXISTS## Om det finns en skapare (bool). Finns endast om skapat av intern användare.
##DEED_CREATOR_NAME## Skaparens namn.
##DEED_CREATOR_EMAIL## Skaparens e-postadress.
##DEED_CREATOR_USERNAME## Skaparens användarnamn.
##DEED_CREATOR_TITLE## Skaparens titel.
##DEED_CREATOR_ID## Skaparens id.
##DEED_CREATOR_ORGANIZATION## Skaparens enhet.
##DEED_CREATOR_PHONE## Skaparens telefonnummer.
##DEED_CREATOR_CELLPHONE## Skaparens mobilnummer.

Ärendetyp

Egenskap Beskrivning
##MATTERTYPE_NAME## Ärendetypens namn.
##MATTERTYPE_ID## Ärendetypens id.

Meddelande/kommentar

Aktuellt meddelande/kommentarer

Egenskap Beskrivning
##MESSAGE_ID## Meddelandets unika idnummer.
##MESSAGE_MATTER_ID## Unikt id-nummer på ärendet som meddelandet är associerat med.
##MESSAGE_BODY## Meddelandets innehåll.
##MESSAGE_BODY_AS_HTML## Meddelandets innehåll formaterat som HTML.
##MESSAGE_HAS_SUBJECT## Om meddelandet har ett ämne/rubrik.
##MESSAGE_SUBJECT## Meddelandets ämne/rubrik.
##MESSAGE_HAS_ATTACHMENTS## Om meddelandet har bilagor (filer).
##MESSAGE_ATTACHMENT_COUNT## Antal bilagor till meddelandet.
##MESSAGE_CREATED## Datum och tid då meddelandet skapades. Alltid svenskt tid- och datumformat.
##MESSAGE_CREATED_CC## Datum och tid då meddelandet skapades. Tid- och datumformat beroende på användarens valda språk.
##MESSAGE_CREATED_SHORT## Kort datum för när meddelandet skapades, t.ex. 2018-01-01. Alltid svenskt tid- och datumformat.
##MESSAGE_CREATED_SHORT_CC## Kort datum för när meddelandet skapades, t.ex. 2018-01-01. Tid- och datumformat beroende på användarens valda språk.
##MESSAGE_CREATED_LONG## Långt datum för när meddeladet skapades, t.ex. 2018-01-01 12:00:00. Alltid svenskt tid- och datumformat.
##MESSAGE_CREATED_LONG_CC## Långt datum för när meddeladet skapades, t.ex. 2018-01-01 12:00:00. Tid- och datumformat beroende på användarens valda språk.
##MESSAGE_CREATED_TIME## Tid för när meddelandet skapades, t.ex. 12:00:00. Alltid svenskt tidsformat.
##MESSAGE_CREATED_TIME_CC## Tid för när meddelandet skapades, t.ex. 12:00:00. Tidsformat beroende på användarens valda språk.
##MESSAGE_SENT_DATE## Datum och tid då meddelandet skickades. Alltid svenskt tidsformat.
##MESSAGE_SENT_DATE_CC## Datum och tid då meddelandet skickades. Tid- och datumformat beroende på användarens valda språk.
##MESSAGE_SENT_DATE_SHORT## Kort datum för när meddelandet skickades, t.ex. 2018-01-01. Alltid svenskt datumformat.
##MESSAGE_SENT_DATE_SHORT_CC## Kort datum för när meddelandet skickades, t.ex. 2018-01-01. Datumformat varierar beroende på användarens valda språk.
##MESSAGE_SENT_DATE_TIME## Tid då meddelandet skickades, t.ex. 12:00:00. Alltid svenskt tidsformat.
##MESSAGE_SENT_DATE_TIME_CC## Tid då meddelandet skickades, t.ex. 12:00:00. Tidsformat varierar beroende på användarens valda språk.
##MESSAGE_SENT_DATE_LONG## Långt datum för när meddelandet skickades, t.ex. 2018-01-01 12:00:00. Alltid svenskt datumformat.
##MESSAGE_SENT_DATE_LONG_CC## Långt datum för när meddelandet skickades, t.ex. 2018-01-01 12:00:00. Datumformat varierar beroende på användarens valda språk.
##MESSAGE_HAS_BEEN_SENT## Om meddelandet har skickats till sina mottagare.
##MESSAGE_IS_DRAFT## Om meddelandet är ett utkast (ännu ej skickat).
##MESSAGE_IS_HIDDEN## Om meddelandet har markerats som dolt. Kan t.ex. gälla för kommentarer som inte ska vara synliga publikt.
##MESSAGE_IS_HTML## Om meddelandets innehåll består av HTML.

Information om svar på annat meddelande

Egenskap Beskrivning
##MESSAGE_IS_ROOT## Om meddelandet är ett rot-meddelande, dvs. meddelandet är inte svar på ett annat meddelande.
##MESSAGE_ROOT_ID## Unikt id-nummer på meddelandets rot-meddelande, dvs. det meddelande i svarskedjan som inte är svar på något annat meddelande. Detta nummer är negativt om rot-meddelande saknas, dvs. svarskedja saknas.
##MESSAGE_IS_REPLY## Om meddelandet är ett svar på ett annat meddelande.
##MESSAGE_REPLY_TO_ID## Unikt id-nummer på det meddelande som aktuellt meddelande är svar på. Detta nummer är negativt om aktuellt meddelande inte är ett svar.
##MESSAGE_HAS_REPLIES## Om aktuellt meddelandet har svar.
##MESSAGE_REPLIES_COUNT## Antal svar som aktuellt meddelandet har.

Information om avsändare

Egenskap Beskrivning
##MESSAGE_SENDER_ACTOR_ID## Unikt id-nummer på meddelandets avsändare.
##MESSAGE_SENDER_ACTOR_TYPE## Typ av avsändare.
##MESSAGE_SENDER_ACTOR_TYPE_ID## Id-nummer för avsändaretyp.
##MESSAGE_SENDER_NAME## Avsändarens namn.
##MESSAGE_SENDER_EMAIL## Avsändarens e-postadress.
##MESSAGE_SENDER_STATUS## Meddelandets status för avsändaren.
##MESSAGE_SENDER_STATUS_ID## Id-nummer för statustyp.
##MESSAGE_SENDER_IS_ANONYMOUS## Om användaren är en anonym extern användare.
##MESSAGE_SENDER_INTERNAL_USER_ID## Unikt id-nummer på den interna användaren. Om användaren inte är en intern användare är detta nummer negativt.
##MESSAGE_SENDER_EXTERNAL_USER_ID## Unikt id-nummer på den externa användaren. Om användaren inte är en extern användare är detta nummer negativt.

Information om mottagare

Egenskap Beskrivning
##MESSAGE_HAS_RECEIVERS## Om meddelandet har mottagare.
##MESSAGE_RECEIVER_COUNT## Antal mottagare av meddelandet. Om meddelandet är en kommentar så kommer antalet mottagare att vara 0.

Information om moderering av kommentar

Egenskap Beskrivning
##MESSAGE_HAS_MODERATION## Om kommentaren har information om moderering.
##MESSAGE_MOD_AWAITING## Om kommentaren väntar på att modereras.
##MESSAGE_MOD_PASSED## Om kommentaren har godkänts vid moderering.
##MESSAGE_MOD_DATE## Datum och tid för moderering.
##MESSAGE_MOD_DATE_SHORT## Kort datum för moderering, t.ex. 2018-01-01.
##MESSAGE_MOD_DATE_LONG## Långt datum för moderering, t.ex. 2018-01-01 12:00:00.
##MESSAGE_MOD_DATE_TIME## Tid för moderering, t.ex. 12:00:00.
##MESSAGE_MOD_COMMENT## Kommentar för modereringen om kommentaren inte godkänts.
##MESSAGE_MOD_HAS_COMMENT## Om modereringen har en kommentar.
##MESSAGE_MOD_USER_ID## Unikt id-nummer på den interna användare som modererat kommentaren.
##MESSAGE_MOD_USER_NAME## Namn på den modererande användaren.
##MESSAGE_MOD_USER_EMAIL## E-postadress till den modererande användaren.
##MESSAGE_MOD_USER_USERNAME## Användarnamn på den modererande användaren.
##MESSAGE_MOD_USER_TITLE## Titel på den modererande användaren.
##MESSAGE_MOD_USER_ORGANIZATION## Organisationstillhörgihet på den modererande användaren.
##MESSAGE_MOD_USER_PHONE## Telefon till den modererande användaren.
##MESSAGE_MOD_USER_CELLPHONE## Mobil till den modererande användaren.

Information om meddelandetråd

Egenskap Beskrivning
##MESSAGE_THREAD_ID## Meddelandetrådens unika id-nummer (alla meddelanden hör till en tråd).
##MESSAGE_THREAD_TYPE## Typ av meddelandetråd.
##MESSAGE_THREAD_TYPE_ID## Id-nummer för meddelandetråd.
##MESSAGE_THREAD_NAME## Namn på meddelandetråden.
##MESSAGE_THREAD_IS_MAIN_THREAD## Om tråden är huvudtråd för aktuell trådtyp. Det kan endast finnas en tråd av respektive trådtyp som är huvudtråd.
##MESSAGE_THREAD_MATTER_ID## Unikt id-nummer på ärende som tråden är associerad med. Saknas associerat ärende så är numret negativt.
##MESSAGE_THREAD_MESSAGE_COUNT## Totalt antal meddelanden i tråden.

Tid

Egenskap Beskrivning
##TODAY_SHORT## Dagens datum på kort format, t.ex. ”2008-09-01”.
##TODAY_LONG## Dagens datum på långt datum, t.ex. ”den 1 september 2008”.
##TODAY_TIME## Aktuellt klockslag, t.ex. ”09:45”.

Användare

Inloggad användare

Egenskap Beskrivning
##USER_NAME## Användarens namn.
##USER_EMAIL## Användarens e-postadress.
##USER_USERNAME## Användarens användarnamn i systemet.
##USER_ID## Användarens id.
##USER_TITLE## Användarens titel.
##USER_ORGANIZATION## Användarens enhet.
##USER_PHONE## Användarens telefonnummer.
##USER_CELLPHONE## Användarens mobilnummer.

System

Egenskap Beskrivning
##APPLICATION_NAME## Namnet på systemet.
##APPLICATION_OWNER## Ägaren av systemet.
##AAPLICATION_EMAIL## Standardadress för utgående e-post i systemet, t.ex. noreply@organisationen.se.

Villkorskonstruktion

Utöver taggar som används för att hämta data från olika källor finns det även taggar som kan användas för att formatera hämtad data eller villkorsstyra vad som ska visas i mallen beroende på värdet hos ett källobjekt.

##If--MATTER_IS_CLOSED##

Denna text visas endast om ärendet är avslutat.

##Else--MATTER_IS_CLOSED##

Denna text visas endast om ärendet inte är avslutat.

##EndIf--MATTER_IS_CLOSED##

Övriga konstruktioner

Tabellen nedan visar vilka funktioner som kan användas för att formatera det hämtade värdet.

Funktioner

Egenskap Beskrivning
##FIELD_X:DEFAULT(standardvärde)## Om fältet X är tomt infogas standardvärdet.
##FIELD_X:UPPER## Alla tecken görs om till VERSALER.
##FIELD_X:LOWER## Alla tecken görs om till gemener.
##FIELD_X:TRIM## Tar bort blanksteg i början och slutet av värdet.
##FIELD_X:NL2BR## Ersätter radbryt med <br />. Används om text från ett textfält ska visas i utskriftsmall.
##FIELD_X:URLENCODE## URL-kodar strängen genom att ersätta specialtecken med tecken som är godkända i en URL. T.ex. så ersätts mellanslag med ett plustecken. Denna funktion bör användas när du bygger en länk i en mall och låter ett värde från en textruta vara en del av länken.
##FIELD_X:HTMLENCODE## HTML-kodar html-taggar. Specialtecknen (<, >, &) ersätts med &lt; &gt; samt &amp;
##FIELD_X:HASVALUE## ”True” om fältet X har ett värde annars ”False”. Kan användas i kombination med villkorstaggar.
##FIELD_X:SUBSTR(start, längd)## Returnerar den del av värdet som börjar från och med tecken start (första tecknet har index 0) och längd tecken framåt.
Exempel:
Fält 8 har värdet 1981-05-03 på aktuellt ärende.
##FIELD_8:SUBSTR(0, 4)## -> 1981