Inställningar

Sammanfattning

Systemets inställningar finns uppdelade på inställningssidan och i web.config-filen. Det finns en del inställningar som är inte relevanta att förändra utifrån gränssnittet, vi har därför separerat inställningarna. Under Inställningar är det också möjligt att övervaka och hantera vissa av systemets register samt genomföra systemtester, t.ex. kontrollera att e-postfunktionaliteten fungerar som den ska.

Från huvudmenyn, välj System -> Inställningar.

På inställningssidan finns fem huvudflikar: Inställningar, Ärendeminnet, Snabbsöksindex, Systemtest, och Katalogtjänster. Vissa av dessa har sedan underflikar.

Inställningar

Generellt

Under fliken Inställningar - Generellt kan du ange namn för applikationen och ägaren samt justera länkar till systemet.

Egenskap Beskrivning
Applikationens namn: Ange namnet för applikationen, namnet kommer att visas på olika delar i systemet. Lämna tomt för standardvärde ”DF RESPONS”.
Applikationens ägare: Ange applikationens ägare, namnet kommer att visas på olika delar i systemet. Lämna tomt för standardvärde ”DIGITAL FOX”.
Kund-id Ange kund-id hos Digital Fox. Lämna tomt för standardvärde.
Bas-URL URL till systemets rot, t.ex. http://respons.digitalfox.se. Lämna tomt för standardvärde.
Bas-URL för Single Sign On URL till systemets rot vid Single Sign-on (SSO), t.ex. http://sso.digitalfox.se. Lämna tomt för standardvärde.

System

Under systeminställningar kan administratören konfigurera systemet efter behov.

Cache

Systemet använder sig av ett cacheminne för att lagra information som ofta används, t.ex. tillgängliga användare, organisationsstruktur och rättigheter. Detta gör att det går snabbare att hitta information men samtidigt innebär det att webbservern tar upp mer minne. Från inställningar så kan du ange om cache ska används.

När cache är påslaget kan det dock hända att ett eller flera register inte är korrekt av olika anledningar. Det är då möjligt att synkronisera de interna registren med systemets databas. För att göra detta klickar du på knappen Synkronisera cache i verktygsraden.

Egenskap Beskrivning
Cache används Anger om systemet använder sig av cache eller inte.
Synkronisera cache Om en systemadministratör går in i databasen och ändrar värden manuellt är det viktigt att hen synkroniserar cachen. Värden som fanns i databasen innan manuella ändringarna kan finnas kvar lagrade i minnet. En synkronisering tömmer minnet och sparar nya värdena från databasen.
Response end vid redirect Denna inställning är främst till för att felsöka nätverksproblem vid redirect.

Externa certifikat

Ett certifikat används till för att intyga att det som anges i certifikatet är ägaren av nyckeln. Nyckeln används till för att kryptera kommunikation mellan DF RESPONS och externa tjänster. Du kan ange vilka certifikat som är betrodda av systemet.

Egenskap Beskrivning
Betrodda utfärdare Ange betrodda certifikatutfärdare som en kommaseparerad lista. Värde för varje betrodd utfärdare ska vara deras Common Name (CN) i certifikatet.

E-legitimation

E-legitimation är en elektronisk legitimation som används för att legitimera användare. I dagsläget så finns det inget inbyggt stöd för e-legitimation i DF RESPONS.

Egenskap Beskrivning
E-legitimation används Ange om det ska vara möjligt att konfigurera E-legitimation för ärendetyper.

Inloggning & session

DF RESPONS använder sig av Forms Authentication för att autentisera användare. Detta innebär helt enkelt att en användare måste ange användarnamn och lösenord för att komma åt skyddade delar av systemet. Hur länge användaren är inloggad bestäms utifrån inställningarna. Om en användare är inaktiv längre än den valda giltighetstiden kommer denna att skickas till inloggningssidan. Innan användaren blir utloggad från systemet kommer användaren varnas och få möjligheten att förlänga inloggningen.

Varje användare som är inloggad i systemet har en session som innehåller data som lagrats i arbetsminnet av systemet. För vissa delar av systemet är sessionen nödvändig. En giltig session är särskilt viktig i de delar av systemet som genererar dynamiska formulär. Allmänt är det rekommenderat att en session är giltig minst lika länge som en användare är inloggad.

Egenskap Beskrivning
Enkla inställningar Ange om avancerade inställningar ska visas.
Inloggning är giltig Ange i minuter hur länge en användares inloggning är giltig utan aktivitet. Om ingen aktivitet har skett under denna period loggas användaren automatiskt ut. Standardvärde är 90 minuter.
Sessionen är giltig Ange i minuter hur länge en användares session är giltig utan aktivitet. Det är rekommenderat att denna tid är längre än giltig inloggningstid. Visas inte om Enkla inställningar är markerad. Standardvärde är 180 minuter.
Utloggningsvarning Ange i minuter hur lång tid innan användaren ska få möjligheten att förlänga sessionen innan hen blir utloggad. Visas inte om Enkla inställningar är markerad. Standardvärde är 5 minuter.

Profilering

Egenskap Beskrivning
Profilerare används Ange om profilering ska användas eller ej.
Giltiga IP-adresser Ange vilka anslutande IP-adresser som är giltiga för att ta del av profilering. Ange som kommaseparerad lista eller lämna tomt för att visa för alla.

Snabbsökning

Egenskap Beskrivning
Parallella byggen När en ärendetyp som stöder snabbsökning ändras eller ett ärende skapas/ändras av en sådan ärendetyp så byggs en snabbsökningstabell. Ange om systemet tillåts utföra parallella byggen av snabbsökningstabell.
Batchstorlek Antal rader i söktabell som ska uppdateras samtidigt i varje batch. Standardvärde är 50.
Max tillåtna fel Antal felaktiga försök som tillåts ske per uppdatering innan de avbryts. Standardvärde är 3 st.

Loggning

Inställningar för loggning av händelser berör endast systemloggarna. Du kan ändra bufferstorleken och loggnivån.

Egenskap Beskrivning
Bufferstorlek Ange antalet loggmeddelanden som behövs innan de ska skrivas till databasen. Meddelanden sparas i systemet tills antalet meddelanden överskrider värdet för bufferstorleken.
Minsta loggnivå Ange nivå för loggning, det finns ett antal olika typer av loggningsmeddelanden. Typerna har en stigande allvarlighetsnivå.

ikon Debug, meddelandena är främst till att användas vid utveckling samt felsökning.

ikon Information, informativa meddelanden som visar vad systemet gör.

ikon Varning, något har gått fel men det beror troligen på andra faktorer.

ikon Fel, ett fel har inträffat som inte borde ha inträffat.

ikon Katastrof, något som inte får hända har inträffat.

Om du väljer varning så kommer du även få loggningsmeddelanden av typerna fel och katastrof. Du väljer den tillåtna nivån av loggning.

Vilken loggningsnivå som bör användas kan bero på flera faktorer. Vid lansering av nya versioner kan det vara bra att ha debug påslaget så att det är enklare att felsöka eventuella buggar. Senare kan nivån sänkas.

Schemaläggaren

Inställningar för schemaläggaren används till att reglera hur ofta schemaläggaren ska kontrollera om det finns nya aktiviteter.

Egenskap Beskrivning
Intervall Intervall på hur ofta schemaläggaren ska titta om det finns nya aktiviteter som ska utföras. Standardvärde är 60 minuter.

Inaktivera användare

En användare som inte har loggat in i systemet efter ett visst antal dagar kommer automatiskt att bli inaktiverad. Här anger du efter hur många dagar automatisk inaktivering ska ske.

Egenskap Beskrivning
Inaktivera användare Ange efter hur många dagar en användare ska bli inaktiverad i systemet. Standardvärde är 180 dagar.

SSL

SSL används till för att kryptera kommunikation mellan två enheter. Om ett SSL certifikat finns tillgängligt så bör HTTPS tvingas. Den kommer omdirigera användaren som ansluter med http:// till den säkra anslutning. Du kan också ange om systemet ska generera HTTPS länkar.

Egenskap Beskrivning
Tvinga HTTPS Ange om systemet ska omdirigera till https:// om användaren ansluter med http://.
HTTPS i länkar Ange om systemgenerade länkar ska användas https://.

Single sign-on

Det är möjligt att skapa en single sign-on-lösning för DF RESPONS. Inloggning sker då via en extern portal (t.ex. en säkerhetsplattform). Användaren kommer att logga in mot portalen som sedan dirigerar om användaren till DF RESPONS och skickar med behörighetsnycklarna (användarens användarnamn och en hemlig delad nyckel). Om den hemliga nyckeln är korrekt kommer DF RESPONS att logga in användaren under det angivna användarnamnet. Parametrarna skickas mellan systemet som så kallade X-headers (http-parametrar).

Egenskap Beskrivning
Single sign-on används Ange om systemet använder sig av single sign-on.
Utför omdirigering Ange om DF RESPONS ska omdirigera användaren.

Om DF RESPONS inte utför omdirigeringen förväntar sig systemet att säkerhetsportalen är konfigurerad att omdirigera användare istället.
Intern autentiseringsnyckel Ange intern autentiseringsnyckel ska jämföras med headerns.
X-Header för autentiseringsnyckeln Ange headern som innehåller autentiseringsnyckel.
X-Header för användarnamn Ange headern som innehåller användarnamnet på användaren som ska loggas in.
Adress vid utloggning Ange URL-adress som användaren ska förflyttas till när hen loggar ut.

ViewState

ViewState är ett sätt att lagra data mellan sidomladdningar. Det går att välja vilket sätt som ViewStaten ska lagras på. Vilket som ska väljas beror på prestandan hos servern och databasen som används.

Egenskap Beskrivning
ViewState läge Ange vilket sätt som ViewState ska lagras.

• Klient

ViewState skickas mellan server och klient. Detta ökar mängden skickad data då hela ViewStatet måste skickas vid varje sidomladdning.

• Session

ViewState lagras i sessionen (serverns arbetsminne), endast en nyckel skickas mellan server och klient. Ökar krav på arbetsminne.

• Databas

ViewState lagras i databasen (serverns hårddisk), endast en nyckel skickas mellan server och klient. Ökar krav på diskutrymme.

Om ViewState läge är satt till session kan du ställa in hur många sidomladdningar ViewState ska vara giltig för. ViewState sparas i serverns minne och skrivs ner i lista med angivet antal platser. När listans antal överskrids skrivs det första ViewStatet över. Ju fler ViewStates som kan lagras per användare desto större utrymme av arbetsminnet kommer att användas vilket kan leda till prestandaproblem.

Egenskap Beskrivning
Giltig i antal sidor Ange antalet sidomladdningar där användarens ViewState är giltig. Om användaren använder sig av flera flikar eller använder sig webbläsarens bakåt-knapp för att navigera mellan olika sidor kan sessionens ViewState dö ut. ViewState dör ut på grund av att användaren har haft fler sidomladdningar än vad som angetts.

Om ViewState läge är satt till databas så kommer ViewState sparas i DF RESPONS databas. Om DF RESPONS ansvarar för rensning tar schemaläggaren vid varje cykel bort befintliga ViewStates vars giltighetsdatum har löpt ut. Det går att stänga av rensning men det är då viktigt att se till ViewStaten rensas på ett annat sätt. Detta går att göra detta genom att konfigurera IIS.

Egenskap Beskrivning
Används rensning Ange om rensning av ViewState ska utföras av DF RESPONS (via schemaläggaren). Om du väljer att inte använda dig av rensning bör du rensa databasens ViewState-tabell på annat vis.
Giltighetstid Ange ViewStates giltighetstid i databasen. Om rensning är aktiverat så används detta värde för att kontrollera om ViewStates har löpt ut för att sedan tas bort.

Ärendeminnet

Ärendeminnet i systemet används till att förhindra flera användare jobbar med samma ärende. Med inställningarna är det möjligt att ange hur länge ärenden ska vara giltiga samt hur ofta ärendeminnet ska kontrollera om ärendena har löpt ut.

Egenskap Beskrivning
Livslängd Ange livslängd på ärendeminnet som ser till att inte flera användare kan redigera samma ärende. Om användaren inte stänger ärendet kan ingen annan komma åt ärendet förrän ärendeminnet har löpt ut.
Max förlängningar Ange max antal gånger som ärendeminnet kan förlängas innan användaren till slut förlorar ärendelåset.
Förläng med Ange antal minuter som ärendelåset förlängs med.
Förläng före Ange antal minuter före ärendelåsets utgång som förlängning ska ske.
Intervall Intervall på hur ofta ärendeminnet ska kontrolleras för att se om ärendet har löpt ut.

GUI

Under GUI-inställningar kan administratören skriva meddelanden som visas för användare i systemet samt ändra inställningar för hur gränssnittet beter sig.

Egenskap Beskrivning
Visa leverantör externt Ange om information om leverantör ska visas på externa formulär.
Säker sidnavigering Ange om användaren ska tvingas godkänna att hen lämnar sidan vid redigering av ärenden, för att förhindra förlust av data.

Kontakta oss

Egenskap Beskrivning
Kontakta oss är aktiv Ange om Kontakta oss-knappen ska synas i gränssnittet.
Uri till kontakta oss Om du vill ange e-postadress.

Notifikationer

Egenskap Beskrivning
Tillåt notifikationer Ange om notifikationer/händelser ska visas i systemet.
Kontrollintervall Ange hur ofta systemet ska kontrollera om det finns nya notifikationer/händelser för den inloggade användaren.
Rensa gamla Ange om gamla notifikationer/händelser ska tas bort från systemet.
Rensa äldre än Ange hur gamla notifikationer/händelser ska vara för att de ska tas bort från systemet.

E-post

E-postinställningar visar om utgående mejl är tillåtna. Detta fält inaktiveras oftast under tester och under utveckling för att slippa att onödiga mejl skickas ut. System kan endast skicka e-post om <appSettings> i web.config innehåller.<add key="AllowOutgoingMail" value="true"/>

Så länge som värdet för AllowOutgoingMail är true kommer det att vara möjligt att konfigurera e-postinställningarna från gränssnittet och där finns också möjligheten att stänga av utgående e-post.

Egenskap Beskrivning
Tillåt utgående e-post Här kan du stänga av all utgående e-post från systemet. Gäller notifikationer, kommunikationsfält och påminnelser m.m.

Rapporttjänst

Rapporttjänsten är en externtjänst som Digital Fox tillhandahåller för att skapa rapporter. Inställningarna används vid anslutning till rapporttjänsten.

Egenskap Beskrivning
Rapporttjänsten är aktiv Ange om rapporttjänsten är aktiverad.
Identifierare Ange identifierare som kommer att användas för att känneteckna vem som anropar rapporttjänsten.
Användarnamn Ange användarnamn som användas vid anslutning till rapporttjänsten.
Lösenord Ange lösenord som användas vid anslutning till rapporttjänsten.

Mina sidor

Mina sidor är ett sätt för externa användare att hantera sitt konto. Du kan läsa mer om vad du kan göra i Mina sidor.

Allmänna inställningar

Under allmänna inställningar kan du se om Mina sidor är aktiverat och byta namn på Mina sidor.

Egenskap Beskrivning
Mina Sidor är aktivt Visar om Mina sidor är påslaget för installationen. För att aktivera Mina sidor bör du kontakta leverantören.
Namn på Mina Sidor Ange titel som kommer att visas. Du lämnar fältet tomt för standardvärdet Mina Sidor.

URL:er

Du kan byta ut sökvägarna till delar av Mina sidor för att anpassa utseendet. Att göra mindre förändringar som att byta ut logotypen är enkelt men om det finns önskemål så går det att anpassa olika komponenter.

Egenskap Beskrivning
Url till inloggningssida Ange url till inloggningssidan för Mina Sidor.

Lämna tomt för standardvärdet ~/MyPages/Default.aspx som skickar dig vidare till inloggningssidan.

Tips: Om ni vill bygga en egen mall så rekommenderar vi er att ladda ner inloggningssidan och modifiera den.
Url till logotyp Url till logotyp för Mina Sidor. Används bl.a. i systemets e-postmallar och på Mina Sidor. Rekommenderad storlek är 50x50 px.

Lämna tomt för standardvärdet ~/Images/dfrespons-logo-w50.jpg.
Url till e-postverifiering Url till sida för att e-postverifiering.

Lämna tomt för standardvärdet ~/MyPages/VerifyEmail.aspx?accId={0}&code={1}.

Tips: Om ni vill bygga en egen mall så rekommenderar vi er att ladda ner veriferingssidan och modifiera den.
Url behandling av personuppgifter Url till sida med uppgifter om behandling av personuppgifter. Om länk har angetts så måste användaren ange att denna godkänner behandlingen vid nyregistrering av konto.
Url Användarvillkor Url till sida med Användarvillkor. Om länk har angetts så måste användaren ange att denne godkänner Användarvillkoren vid nyregistrering av konto.

Mejladresser

E-postinställningar för Mina sidor, du kan ange supportadress samt vem mejlen kommer vara adresserade ifrån.

Egenskap Beskrivning
Systemmejl e-postadress Ange e-postadress för avsändare som ska användas vid mejl från Mina sidor.

Tomt fält använder standardmejladress som används i systemet.
Systemmejl namn Ange namnet som är kopplat till avsändaradressen från Mina sidor.

Tomt fält kommer resulterar i standardvärdet ”Teamet bakom Mina Sidor”.
Support e-postadress Ange e-postadress för supportärenden, det måste vara en giltig adress så att användaren kan kontakta er.

Tomt fält kommer resultera i standardmejladress som används i systemet.

Mejlmallar

Mejlmallar för Mina sidor, detta är inget som måste göras utan det går att använda befintliga mallarna.

Egenskap Beskrivning
Nytt externt konto Ange sökväg till HTML-mall som skickas till användaren när hen registerar ett nytt konto.

Lämna tomt för standardvärdet ~/Templates/MyPages_Mail_CreatedAccount.htm

Tips: Om ni vill bygga en egen mall så rekommenderar vi er att ladda ner standardmallen och modifiera den.
Verifiera e-post Ange sökväg till HTML-mall som skickas till användaren när dennes e-postadress byts.

Lämna tomt för standardvärdet ~/Templates/MyPages_Mail_VerifyEmail.htm

Tips: Om ni vill bygga en egen mall så rekommenderar vi er att ladda ner standardmallen och modifiera den.
Återställ lösenord Ange sökväg till HTML-mall som skickas till användaren när hen vill återställa sitt lösenord.

Lämna tomt för standardvärdet ~/Templates/MyPages_Mail_PasswordReset.htm

Tips: Om ni vill bygga en egen mall så rekommenderar vi er att ladda ner standardmallen och modifiera den.

Ärenderöstning

Ärenderöstningsinställningar är till för att begränsa externa användare från att rösta ett flertal gånger. Varje gång en användare röstar så kan vi välja om det ska spara ner information i sessionen eller skapas en cookie på användarens dator. Om inget av dessa alternativ är påslagna kommer anonyma användare kunna rösta ett flertal gånger. Användarens session är sparat i systemets arbetsminne och kommer att raderas efter att användaren har varit inaktiv en längre tid. En cookie lagras på användarens dator och användas för att skydda användare från att rösta en betydligt längre tid.

Egenskap Beskrivning
Sessions-skydd Ange om röstarens session ska kontrolleras för att säkerhetsställa att hen inte har röstat tidigare.
Cookie-skydd Ange om röstarens cookie ska kontrolleras för att säkerhetsställa att hen inte har röstat tidigare.
Cookie-timeout Ange hur länge cookien som sparar värdet när användaren röstade senaste ska vara aktiv.

Integration

Integrationsinställningar innehåller inställningar för utomstående system som är integreras med DF RESPONS.

Ajax Cross Domain (CORS)

Det finns möjlighet att bygga en extern webblösning mot vårt system som kommunicerar med Idega. Kommunikationen som sker mellan webblösningen och vårt system sker via en REST-service och kräver att AJAX Cross Domain (CORS) är aktiverat. Rekommenderat är att ni anger vilken domän som klienter är anslutna från och beroende på vad webblösningen ska göra anpassar tillåtna HTTP-metoder.

Egenskap Beskrivning
Aktivera CORS Ange om AJAX Cross-Domain Support (CORS) ska vara aktiverat. Detta bör endast vara aktiverat om ni har en extern webblösning mot REST-servicesen som integreras mot Idega.
Tillåtna klienter Ange tillåtna domäner som klienterna får göra anrop ifrån. Du anger domänerna i en komma-separerad lista "http:domain1.com, http:domain2.com".

Lämna tomt för standardvärdet * (alla).
Tillåtna HTTP-metoder Ange tillåtna HTTP-metoder (methods) som får göras i AJAX Cross-Domain-anrop. Du anger de tillåtna anropen i en komma-separerad lista ”POST, GET, OPTIONS”.

Lämna tomt för standardvärdet * (alla).
Tillåtna HTTP-huvuden Ange tillåtna HTTP-huvuden (header) som får göra anropen. Du anger det tillåtna huvudet i en komma-separerad lista ”Origin, Content-Type, X-MY-CUSTOM-HEADER”.

Lämna tomt för standardvärdet ”Origin, Content-Type, Accept, Authorization”.

Idega/Munizapp

Idega/Munizapp är en lösning att kunna få in ärenden via alternativa kanaler. Munizapp finns tillgängligt till iOS- och Androidenheter.

Egenskap Beskrivning
Idega ePortal URI Värdet används endast vid testning, om du anger ett värde så kommer standardanslutningen ersättas.
Kräv autensering Om det är ett krav för externa lösningar att autentisera sig för att kunna kommunicera med DF RESPONS.
Api-nyckel Ange API-nyckel för autentisering mot Idega, nyckeln sätts när Munizapp sätts upp för första gången.

Värdet måste sättas för att DF RESPONS ska kunna kommunicera med Idegas ePortal.
Hash (token) Ange hash (token) för autentisering mot Idega, värdet sätts när Munizapp sätts upp för första gången.

Värdet måste sättas för att DF RESPONS ska kunna kommunicera med Idegas ePortal.
Logga anrop Ange om att anropen från webservicen kommer att loggas i händelseloggarna. Detta kräver dock att systemets loggnivå ligger på ”Debug”.
Reparera bilagor Ange om anrop med bilagor ska analyseras och eventuellt repareras om de är korrupta.
Ersätt JSON-datum Visar om JSON-datum ska ersättas med annat datumformat. För att ändra detta värde, vänligen kontakta leverantören.
JSON-datum-format Ange datum formatet som ska ersätta det befintliga datumet. För att ändra detta värde, vänligen kontakta leverantören.
Ärendelås Ange om ”locking” (logiska lås) ska användas för ärenden vid kommunikation med Idega ePortal.

För att ändra detta värde, vänligen kontakta leverantören.

Ärendeminnet

När en användare (som har skrivrättighet) öppnar ett ärende så låser systemet ärendet för andra användare. Syftet är att undvika att olika användare ska skriva över varandras innehåll. Ärendet låses upp så snart användaren lämnar ärendet genom att klicka på knappen Stäng alternativt Spara & Stäng i verktygsfältet. Om användaren däremot stänger av webbläsaren eller på annat sätt lämnar systemet när ett ärende är öppet så kommer ärendet att förbli låst för andra användare tills tidsgränsen för låset överskrids. Det är därför viktigt att använda Stäng eller Spara & Stäng-knappen när man är klar med ändringar av ärende.

Ärendelås lagras i det centrala ärendeminnet. Har användaren genomfört aktiviteter som medför att användare ska meddelas per e-post, t.ex. flyttat ärendet till en ny enhet, så skickas det e-post när ärendet låses upp. En användare kan alltså flytta ett ärende och spara det flera gånger. Det är först när användaren stänger ärendet som e-post skickas. Detta för att undvika massutskick om användaren flyttar ärendet flera gånger. E-post skickas endast till användare för slutdestinationen.

I exemplet nedan ser du ärendeminnet innehållandes ärende med ID 365 av typen Synpunkten. Ärendet är låst av Administratör och kommer bli ogiltigt om 59 min. Ärendet låses upp automatiskt av aktiviteten som körs om 62 min.

Hantera systemets inställningar

Som administratör kan det ibland vara av intresse att låsa upp ärenden som av misstag har låsts av en annan användare. Under fliken Ärendeminnet visas vilka lås som är aktiva just nu, när låset togs, senast användaren sparade ärendet samt tidsgränsen för när låset utgår. För att låsa upp ett ärende klickar du på den gröna pilen till höger om det ärende du vill låsa upp. Systemet kommer att skicka eventuella mejl och sedan låsa upp ärendet. Klickar du istället på den röda cirkeln kommer ärendet också att låsas upp, men inte några mejl skickas. Knappen Spola ärendeminnet ger samma effekt som att klicka på den gröna pilen för samtliga låsta ärenden.

Upplåsning av ärende

Ärenden kan låsas upp på flera olika sätt:

 • Genom användares handling
  • När användaren klickar på Stäng eller Spara & Stäng då denne arbetar med ett ärende.
  • När användaren loggar ut från systemet.
  • En administratör manuellt spolar (låser upp) ett eller flera ärenden.
 • Automatisk upplåsning
  • Då ärendeminnet via aktivitet låser upp ogiltigt ärendelås.
  • Då applikationen stängs ner/avslutas.

Snabbsöksindex

Snabbsöksindex verktyg

Uppdatera lista - Uppdaterar snabbsöksindex listan.
Start köade inexeringar - Be systemet kontrollera och köra köade indexeringar.
Kontrollera indexeringstabeller - Kontrollera indexeringstabeller.
Skapa manuell indexering - För att skapa manuella indexeringar.

Snabbsöksindex egenskaper
Bild visar snabbsöksindex av Alla ärendetyper med Orsak Ärende skapat

Systemtest

För att underlätta vid uppgraderingar och felsökning så är det möjligt att göra olika typer av systemtest. I nuvarande version av systemet stöds test av e-postinställningar. Du hittar dessa tester genom att klicka på fliken Systemtest.

Test: skicka e-post

Alla värden som presenteras i formuläret har lästs in från Web.config. Om det är någonting som inte verkar fungera går det att modifiera inställningarna och testskicka mejl. Om ändringar har skett som ska gälla permanent måste dock Web.config uppdateras manuellt med korrekta värden.

Skicka e-post

Katalogtjänster

Välj Ja för att aktivera katalogtjänsterna. Lägg sedan till önskade katalogtjänster i listan genom att klicka på knappen Lägg till koppling till katalogtjänst. Därefter kan du aktivera användare från aktiva katalogtjänster.

Katalogtjänster exempel
Inställningar för katalogtjänst

Egenskap Beskrivning
Namn Ange namn för katalogtjänsten.
Typ Välj mellan Active Directory och Novell e-Directory.
URL Url till katalog-tjänsten. Skriv alltid LDAP med stora bokstäver.
Domän Katalogtjänstens domän
Användarnamn Användarnamnet som ska användas av systemet för att ansluta till katalogtjänsten. Användarens behörighetsnivå kan ofta vara låg.
Lösenord Ange lösenord för katalogtjänsten.
Mall för användarnamn Mallen anger hur användarnamnet ska formateras när det skickas till servern för inloggning. Ofta ska även domännamnet anges i anropet. {0} = domännamn, {1} = användarnamnet.
TTL (sek/synk) Ange hur lång tid i sekunder katalogtjänsten synkroniserar
Säkerhetsnivå Standard för AD är Säker. Standard för e-Directory är Enkel.
Inaktiv Ange om tjänsten ska vara inaktiv eller aktiv.
Automatisk aktivering Användare från den källan som är vald aktiveras automatiskt vid första lyckade inloggning. Om du inte kryssar i denna ruta måste en användare aktiveras av administratören innan användaren kan logga in i systemet.