4.4

I denna version introducerar vi ett nytt koncept som kommer ge mycket nytta och glädje till systemets administratörer. Syftet är att underlätta och minska på de administrativa uppgifter som kommer med att underhålla behörigheter för en stor mängd användare. Konceptet Automatisk tilldelning bygger på att roller och grupper, baserat på ett antal fördedefinierade regler, automatiskt tilldelas användare baserat på deras egenskaper och attribut.

4.4.1

2019-11-18 #5729

Funktion

 • Automatisk tilldelning - Nytt koncept!

  Ett nytt koncept där administratörer kan definiera regler som styr hur roller och grupper per automatik tilldelas eller tas bort ifrån användare. Vi kallar en sådan uppsättning nedn för en ATD (Automatisk TilldelningsDefinition). Det är viktigt att veta att systemet skiljer på normala (manuella) tilldelningar och automatiska tilldelningar. En normal tilldelning/borttagning görs av en användare med administrativa behörigheter, en automatiskt tilldelning/borttagning görs av systemet.

  • Tilldelningar/borttagningar utförs automatiskt vid vissa tillfällen:

   • Efter att användare skapats eller uppdaterats via API så körs taggade ATD:er.
   • Efter att en användares egenskaper synkroniserats mot AD så körs taggad ATD:er.
   • Efter att användarattribut ändrats och dessa har koppling till en ATD.
   • Efter att en användares egenskaper har ändrats manuellt.
   • Efter att en användares attribut har ändrats manuellt och har en koppling till en ATD.
   • Efter att enhetsattribut ändrats och dessa har en koppling till en ATD.
   • Efter att en enhets attributvärde ändrats och dessa har en koppling till en ATD.


  En ATD har många inställningar men kortfattat kan följande inställningar göras:

  • Filtrering mot kontotyp, giltig för lokala konton eller AD-konton.
  • Beteende vid körning av ATD:
   • Huruvida systemet ska återföra en automatisk tilldelning som tagits bort manuellt.
   • Huruvida normala tilldelningar ska konverteras till automatiska tilldelningar vid behov.
   • Rapportmottagare och brytgräns för antal tilldelningar när rapport skickas.
  • Taggar som används i t.ex. API och AD-katalog för att styra vilka ATD:er som ska utföras.

  Mer utförlig information om automatiska tilldelningar hittar du här.

 • Interna användare - För att stödja konceptet automatiska tilldelningar kan interna användare få utökade egenskaper i form av användarattribut. Denna nya funktion fungerar på liknande sätt som attributen för organisationens enheter.

  • Attributgrupper är grunden för användarattribut och är en logisk indelning av attribut. Alla attribut tillhör en grupp.

  • Attribut tillhör en grupp inställningar beskriver hur attributet beter sig. T.ex. kan ett ett attribut ha ett standardvärde som gäller för användare som inte har ett angivet värde. Vidare är det möjligt att ange huruvida det är tillåtet att ändra värdet manuellt för en användare och huruvida det ens är synligt för icke-superanvändare.

  • Förbättrat hur systemet hanterar automatisk inaktivering av inaktiva användare. En inaktiv användare är en användare som inte loggat in på X dagar (styrs via inställningar). Tidigare fungerarde systemet så att en användare som blivit manuellt aktiverad måste logga in samma dag annars blir användaren inaktiverad igen. Nu fungerar det istället så att manuell aktivering får samma effekt som att användaren loggar in vilket förhindrar en ny inaktivering.

 • API: Användare

  • En ny egenskap: Taggar har införts. Alla ATD:er som har motsvarande taggar körs gentemot de användare som har påverkats (skapats/uppdateras) via API.

  • En ny inställning: Mappning av egenskaper har införts. Mappningen gör det möjligt att definiera skräddarsydda attribut som kan anges via API och hur de sedan mappas mot definierade användarattribut. Resultatet blir att det är möjligt att uppdatera en användares attributvärden via API.

 • Active Directory

  • En ny egenskap: Taggar har införts. Alla ATD:er som har motsvarande taggar körs gentemot de användare som syncas via AD-katalogen.

  • Har utökat sina inställningar för Mappning av egenskaper med stöd för mappning mot användarattribut. Mappningen gör att egenskaper i AD-katalogen för användare kan mappas mot användarattribut.

 • Fält: Användare - Stora prestandaförbättringar i fältets gränssnitt som gör att användare endast läses in vid behov. Effekten blir märkbar i lösningar med flera användarfält eller system med många användare. Ytterligare förbättringar av fältets funktion är möjligheten att filtrera på användares namn.

 • Fält: Ärendeval - Lagt till ett nytt alternativ för ärendeåtkomst: Baserat på rolltilldelning(ar) för ärendets enhet. Alternativet gör det möjligt att lista ärenden baserat på rolltilldelningar relativet det aktuella ärendets enhet utan att ge användaren läsrättighet på ärenden eller enheter.

 • Rolltilldelning - En ny funktion för kopiering av rolltilldelningar från en enhet till en annan har lagts till. Funktionen blir tillgänglig genom att ta fram inställningar för en specifik enhet under sidan Rolltilldelning.

Buggfix

 • Ärendelås

  • Åtgärdat en bugg som gjorde ändringsmail skickades om:

   1. Ärende öppnades och ärendelås togs.
   2. Inga ändringar görs i ärendet.
   3. Det sker minst en automatisk förlängning av ärendelåset.
   4. Ärendet stängs.

   Det hela har resulterat i en förbättrad implementation och ett bättre gränssnitt för övervaka och hantera befintliga ärendelås.

  • Åtgärdat en bugg som gjorde att ärendelås togs bort om ärende kopierades och det fanns en NOS som avbröt den aktuella sparningen.

 • Karta - Åtgärdat en bugg som gjorde att verktygsraden för kartan inte fungerade som den skulle när kartan var i läsläge, dvs. markörer inte kan läggas till/ändras/ta bort.